NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA NR 4 PZW

O K R Ę G   M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 4 w WARSZAWIE ul. Twarda 42

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 22.05.2022 r. o godz.9.45 (w pierwszym terminie), o godz.10.00 (w drugim terminie)

odbędzie się w siedzibie Koła nr 4 przy ul. Twardej 42 w Warszawie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA NR 4 PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd.
  3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
  4. Wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowej - stwierdza prawomocność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
  5. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej - lista kandydatów zaproponowana przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła
  6. Wybór Prezesa Koła
  7. Ogłoszenie wyników wyborów. Protokół komisji skrutacyjnej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwały
  10. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU KOŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ZARZĄD KOŁA